Upprop För Insamlingsstiftelsen God Banketik

- FÖR ETT SAMHÄLLE SOM GYNNAR ALLA.

Undertecknade har tagit initiativ till att bilda Stiftelsen God Banketik för att främja ”den goda banken” som katalysator för genuint hållbar utveckling baserad på levande lokala ekonomier, där medborgarna är fullt delaktiga i förverkligandet av det gemensamma bästa. Utformningen av bankväsendet är avgörande för hur vår civilisation utvecklas. Dess inflytande gör sig gällande inom alla viktiga samhällsfrågor och alla sektorer, i samtliga världens länder. Verklig utveckling av samhället kräver därför även utveckling av banksystemet, något stiftelsen vill stimulera.

RÅDANDE VERKLIGHET: ETT OHÅLLBART BANKSYSTEM
Sedan industriålderns början har samhällets pengar till stor del skapats ”ur tomma intet” av de privata bankerna i form av krediter som återbetalats med ränta. Vinstdelen av räntan har ackumulerats hos bankägarna och därmed försvunnit ur samhällets ekonomiska kretslopp. Detta har gett upphov till en bristekonomi där samhällets skuld till bankerna ständigt växer snabbare än penningmängden: År 2004 var det svenska samhällets samlade skuld till bankerna 4000 miljarder kr medan den samlade penningmängden var 1000 miljarder kr (M3), och klyftan mellan skuld och tillgång fortsätter att öka. Det är ett banksystem som genererar en ohållbar utveckling.

EFFEKTER: ORÄTTVISOR, OHÄLSA, KONFLIKTER, MILJÖFÖRSTÖRING…
En effekt av skuldekonomin är att pengar ständigt omfördelas från människor med knappa ekonomiska resurser till en liten grupp redan välbeställda individer, samt från lokalsamhällen till centraliserade, globala företag. Alltmer makt koncentreras till ett fåtal händer. Kapitalism ersätts av feodalism. Bristekonomin skapar ett ohållbart samhälle ur alla aspekter: Kronisk stress i såväl samhällskropp som individer, social instabilitet, ohälsa, orättvisor, konflikter, överkonsumtion, miljöförstöring samt en urholkad demokrati. Inga politiska försök att förbättra människors situation kan bli helt framgångsrika så länge detta grundproblem kvarstår.

SLUTSATS: NYA TIDER KRÄVER NYA BANKER
Privatbankernas kreditverksamhet, i kombination med billig energi, var viktiga förutsättningar för industriålderns snabba framväxt. Samhällets återbetalning av lån och räntor krävde – och kräver – en ständigt snabbare expansion och högre tillväxt vilket gav mänskligheten en era av teknologiska framsteg utan motsvarighet. Efter århundraden av expansion är det dock dags att inse att samhället aldrig kommer att hinna ifatt sin skuld till privatbankerna och att ett fortsatt springande i det kollektiva ekorrhjulet kan få ödesdigra konsekvenser för hela vår moderna civilisation – särskilt i dessa tider då en minskad oljetillgång inte längre kan stödja samma expansiva utveckling.

MÖJLIGHET: BANKER SOM TJÄNAR SAMHÄLLET SNARARE ÄN BANKÄGARNA
Det är dags att uppgradera banksystemet så att det passar in i nutidens förståelse för naturlagarna. Det behövs konkurrenskraftiga alternativ till dagens banker, alternativ som inte styrs av vinstmaximering till de privata ägarna. Marknadsekonomin får inte längre undermineras av att individer, företag och organisationer får allt snävare marginaler pga att de tvingas bidra till bankernas vinster, när bankerna istället skulle tjäna marknadens aktörer. Bankerna ska stödja ett produktivt och hållbart samhälle istället för att sätta den egna vinsten i första rummet. Det är dags att gå från dagens kasinoekonomi till kretsloppsekonomi eller ekologisk ekonomi – från fantomekonomi till verklig ekonomi.

EFFEKTER: ETT PRODUKTIV, RÄTTVIST, FREDLIGT OCH HÅLLBART SAMHÄLLE
Stiftelsen främjar bankverksamhet som verkar inom ramen för planetens ekologiska gränser, och som därmed bidrar till att bygga ett produktivt, hållbart, rättvist och fredligt samhälle. En god banketik innebär bl a utlåning till samhällsnyttig, icke spekulativ verksamhet, samt att vinsten återförs till samhällsfrämjande, icke vinststyrda verksamheter, både lokalt och globalt. Där ingår även kvalitéer som transparens och medborgerligt inflytande i beslut som rör den egna verkligheten.
En god bank stärker lokala samhällen och ekonomier samt bidrar till att sprida ekonomisk välfärd till alla. Detta skapar balans i ekonomiska flöden med multipla positiva effekter på ett flertal områden. Banker utan privata vinstintressen kan drivas av staten eller av enskilda aktörer.

VISION: EN HÅLLBAR VÄRLD SOM FUNGERAR FÖR ALLA
God banketik innebär bankverksamhet driven av tydliga visioner, avsikter, principer och värden inriktade på att tjäna samhällsgemenskapen och dess mångfald av intressen. Den övergripande visionen är en hållbar värld som fungerar för alla, vilket bl a innebär:

 • En värld där grundläggande mänskliga rättigheter tillgodoses både för nuvarande generationer och ”sju generationer framåt”.
 • En värld där ”naturens rättigheter” respekteras (se www.celdf.org) och naturresurserna brukas ansvarsfullt, rättvist och hållbart.
 • En värld där gemenskap och samarbete bildar grunden för ett fungerande samhälle präglat av ömsesidig omtanke, med uppskattning av den mänskliga mångfalden.
 • En värld med levande demokrati där alla deltar som ”medskapare” av utvecklingen och påverkar beslut som rör den egna verkligheten, med fokus på allas bästa.
 • En värld där globala företag genom ett långsiktigt och ansvarsfullt agerande, reglerat med tydlig lagstiftning, stödjer en hållbar utveckling.
 • En värld där folk och länder lever i fred, rättvisa och tillit, med möjligheter för alla att leva hälsosamma och produktiva liv i harmoni med naturen.

Med utgångspunkt i denna vision främjar stiftelsen bankverksamheter som stödjer en blomstrande och hållbar framtid för sina kunder, sina lokalsamhällen och världen som helhet.

VÄGLEDANDE PRINCIPER FÖR GOD BANKETIK
Banker med god banketik vägleds av principer med inriktning på att tjäna mänskligheten.
Bland dessa ledstjärnor kan nämnas:

 • Kärlek, medkänsla och omtanke. En god bank talar till hjärtat och bemöter varje människa som värdefull genom sin existens snarare än genom ekonomisk köpkraft.
 • Gemenskap, tillhörighet och samarbete. En god bank upplyser och medvetandegör om ömsesidig nytta som en grundläggande drivkraft i samhällsutvecklingen.
 • Demokrati och delaktighet. En god bank främjar ansvarsfullt medborgarskap och ger kunden inflytande i policies/inriktning angående t ex utlåning och vinstfördelning.
 • Åtagande för transformation – att ”göra skillnad”. En god bank är inriktad på att vara katalysator för blomstrande lokalsamhällen som sprider välfärd till alla.
 • Empowerment – hjälp till självhjälp. En god bank skapar möjligheter för sina kunder, lokalsamhällen och övriga världen att av egen kraft förändra sina verkligheter.
 • Vinna-vinna-attityd. En god bank genererar utveckling där individuella vinster och samhällsvinster stärker varandra, där ökat givande resulterar i ökad personlig vinning.
 • Professionalism och konkurrenskraft. En god bank driver affärsverksamheten professionellt och strategiskt för konkurrenskraftig expansion genom ständigt lärande.
 • Hållbarhet ur alla aspekter. En god bank agerar med integritet och samhällsansvar – ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. All tillväxt sker i harmoni med naturen.

STÖD INSAMLINGSSTIFTELSEN GOD BANKETIK!
Insamlade medel (bidrag) kommer att användas till att utbilda och medvetandegöra allmänheten enligt dessa riktlinjer, främja etablering och spridning av bankverksamheter byggda på nämnda kvalitéer och principer samt samverka med andra aktörer i samma anda.

Stockholm 091203

Sam Cooley Niklas Högberg Johan Sandwall