Stadgar För Insamlingsstiftelsen God Banketik

För ett samhälle som gynnar alla.

§ 1. Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja god banketik som grunden för ett hållbart samhälle som gagnar alla.

God banketik innebär bankverksamhet som verkar inom ramen för planetens ekologiska gränser, och som därmed bidrar till att bygga ett hållbart samhälle. En ”god bank” styrs av tydliga visioner, avsikter, principer och värden inriktade på att tjäna samhällsgemenskapen och dess mångfald av intressen – såväl offentliga som privata – snarare än bankägarnas privata vinstintressen. I alla sina aktiviteter bidrar den till att skapa hållbara ekonomiska flöden, där lokala samhällen och ekonomier stimuleras och ekonomisk välfärd sprids till alla. Utlåning sker till samhällsnyttig verksamhet, ej spekulation, dvs till verkliga aktörer i den reella ekonomin i olika sektorer. En god bank kännetecknas av transparens och demokratiskt inflytande. Den styrs inte av privata vinstintressen – en förutsättning för att stödja individer, företag, organisationer och samhällen att bygga hållbara och blomstrande ekonomier samt undvika maktkoncentration. All vinst återförs till samhället genom donationer till icke vinststyrda verksamheter såväl lokalt som globalt. På så sätt upprätthålls ett fungerande och balanserat ekonomiskt kretslopp, i harmoni med naturlagarna – en ekologisk ekonomi.

§ 2. Verksamhetens inriktning

Verksamheten syftar till:

  1. Att utbilda och medvetandegöra allmänheten om problemen som uppstår när privata vinstintressen styr banker, samt om möjligheten med gemensamt ägda banker eller ”samhällsbanker”, offentliga som privata, där vinsten styrs tillbaka till samhället, till gagn för levande lokala ekonomier och demokratier, och där verksamheten underställs ekologiska lagar (bl a termodynamiska lagar för att beskriva jorden och geobiosfärens kretslopp som ett slutet system av energiutbyten).
  2. Att främja etablering och spridning av bankverksamheter eller motsvarande med nämnda inriktning, som stimulerar lokala ekonomier och demokratier samt sprider välfärd till alla. Detta inkluderar möjligheten att, om behovet identifieras och de nödvändiga resurserna föreligger, bidra till bildandet av en bank med samma inriktning, antingen genom ett dotterbolag eller i partnerskap med annan aktör. Stiftelsen skall ej bedriva bankverksamhet inom ramen för den egna organisationen.
  3. Att samverka med andra aktörer i Sverige och globalt, som verkar i samma anda och i enlighet med de riktlinjer som anges i dessa stadgar och andra urkundsdokument.

Syfte 1 och 2 fokuserar i första hand på Sverige, i andra hand Norden och Baltländerna samt i tredje hand övriga världen. Syfte 3 prioriterar samarbete utan geografiska hänsyn.

Insamlingsverksamheten skall bedrivas i enlighet med gällande lagar och förordningar, inklusive riktlinjer från Stiftelsen för insamlingskontroll. Eventuell placering av stiftelsens medel skall beakta etiska och moraliska hänsyn i enlighet med dessa stadgar och andra urkundsdokument.

§ 3. Styrelse och förvaltning

Stiftelsens angelägenheter och förvaltning av dess medel handhas av en styrelse bestående av minst tre och högst 15 personer. De tre första platserna är förbehållna stiftarna Sam Cooley, Insamlingsstiftelsen God Banketik, stadgar Niklas Högberg och Johan Sandwall. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut skall i första hand uppnås genom dialogprocess där samstämdhet eftersträvas, i andra hand gäller majoritetsbeslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av två personer: Ordförande och en övrig ledamot. 

Beslut i följande frågor måste alltid godkännas av ordförande:

  •  Disposition av insamlade medel (bidrag)
  •  Inriktning och utformning av olika initiativ, kampanjer och projekt
  •  Val av styrelseledamöter och tillsättande av centrala funktionärer
  •  Rätten att teckna stiftelsens firma
  •  Ändring av stadgar eller urkund, upplösning samt beslut om övriga bestämmelser

 Ordförandeposten är i första hand förbehållen någon av stiftarna, dvs de tre första styrelseledamöterna. Om dessa avsagt sig ordförandeskapet väljer styrelsen ordförande inom sig. 

Stiftelsens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening, varav minst en ordförande, eller
av den eller de som styrelsen utser.

§ 4. Rådgivande grupp

Styrelsen bör tillsätta en rådgivande grupp med erfarenhet och gott renommé inom stiftelsens verksamhetsområden. Denna bör aktivt engageras i dialog omkring stiftelsens verksamhet.

§ 5. Räkenskapsår, årsredovisning och revision

Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsen skall senast i mars månad avge årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse, reflektion och lärande över det gångna året samt resultat- och balansräkning.

Stiftelsens räkenskapsår granskas av en därtill vald auktoriserad revisor, som årligen avger revisionsberättelse rörande sin granskning. Revisionsberättelsen avges senast den 30 april efter räkenskapsåret, med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med dessa stadgar och andra urkunder, god stiftelsesed samt gällande lagstiftning. Förvaltnings och revisionsberättelser överlämnas för kännedom till länsstyrelsen i Stockholms län.

§ 6. Ändring av stadgar och urkund, stiftelsens upplösning, övriga bestämmelser

Ändring av stadgarna kan ske genom beslut av styrelsen utan tillstånd av myndighet, dock att stiftelsens ändamål ej ändras. Ändring av stadgar eller urkundsdokument kräver stöd av en enig styrelse vid två på varandra följande styrelsemöten. Beslut om stiftelsens upplösning kräver stöd av fulltalig och enig styrelse vid två på varandra följande styrelsemöten. Stiftelsens tillgångar skall vid upplösningen överföras till annan verksamhet i linje med stadgarna, som styrelsen beslutar om.

Styrelsen skall tillse att ändringar av stadgar och urkund följer gällande lagar och förordningar (permutationslagen).

Styrelsen meddelar de ytterligare bestämmelser som bedöms vara behövliga för stiftelsens verksamhet.